کیفیت بهداشتی استخر شنا با برخی از آزمون ها بر اساس شیوه شرح داده شده در کتاب روش های استاندارد به کمک نیروهای ارائه دهنده خدمات آزمایشگاه انجام می گیرد. در استخرهای شنا که آب آنها از تاسیسات آب رسانی یا چاه های اختصاصی تامین می گردد حفظ پاکی آب از نظر ارتباط با آلودگی ها و همچنین تجدید مرتب به وسیله تصفیه ضرورت دارد.

آب استخرهای که مورد استفاده شنا گران مختلف واقع می شود در اثر اضافه شدن موادی از بدن شناگران، بو، چرک، میکرب های دستگاه تنفسی ، گوارشی و غیره و سایر باکتری های مصر و مواد زائد موجود در روی پوست آلوده می شود وچون میزان این آلودگی ها بر اثر شنا و استفاده افراد از استخر به طور مرتب رو به افزایش است وسیله بسیار مناسبی برای آلوده شدن عده کثیری از مردم که از استخر استفاده می نمایند فراهم می گردد. بنابر این باید کیفیت آب استخرهای شنا را از لحاظ خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی کنترل، و مورد قبول واقع گردد.

لذا به منظور جلوگیری از بیماری باید به استاندارد های بهداشتی که برای استخرهای شنا تدوین گردیده توجه داشت. این معیارها بر حسب درجه اهمیت به قرار زیر می باشند. ویژگی های باکتریولوژیکی آب استخرهای شنا بر اساس استاندارد ملی ایران را نشان می دهد.

 

dfgdgh

 

 

یادآوری ۱- میزان قلیائیت کل آب استخر های شنا نباید بیش از ۱۵۰ میلی گرم در لیتر باشد.

یادآوری ۲- محدوده پی اچ مناسب برای آب استخر شنا ۲/ ۷ تا ۸ می باشد.

یادآوری ۳- کدورت آب استخر شنا نباید بیش از ۵/ NTU 0 باشد.

یادآوری ۴- میزان کلر آزاد باقیمانده در آب استخر های شنا باید ۱ تا ۳ میلی گرم در لیتر باشد.

 

با توجه به اهمیت تک یاخته ها ی انگلی در آب مانند ژیاردی و کریپتوسپوریدیوم به جهت مقاومت بالای آنها در مقابل گندزدایی معمول آب استخر های شنا، پیشنهاد می گردد در صورت مهیا بودن امکانات آزمایشگاهی مورد آزمون و ارزیابی قرار گیرد کیفیت بهداشتی استخرها محققا از روی آزمایشات میکرو بیولوژی، شیمیایی و فیزیکی آب استخرها مشخص می گردد و آنالیز اینگونه آبها هم بر طبق دستورالعمل های استاندارد متد ۱ و استانداردهای ملی توسط پرسنل آزمایشگاهی صورت می پذیرد.

در ضمن برای شفاف نمودن آب ها از ماده ای به نام آلوم (سولفات آلومینیوم) و فیلترهای شنی استفاده می گردد. فقدان کدورت ضریب اطمینانی برای عمل گندزدائی محسوب می شود.کدورت و تیرگی آب استخرها، ناشی از عدم کارائی و یا کثیفی صافی،ایجاد ترک و شکاف در بستر استخر، نامناسب بودن پوشش صافی  و قلیائیت بالای آب بوده و ضرورت اصلاح و بهبود هر یک از وضعیت یادشده را طلب می نماید.

رنگ قهوه ای متمایل به قرمز ممکن است در اثر آهن، رنگ قهوه ای تیره در اثر منگنز، رنگ سبز متمایل به آبی در اثر خوردگی مس، ایجاد شود. رنگ جلبک ها ممکن است منجر به پیدایش لجن و رنگ سبز یا قهوه ای در آب گردد. معیارهای الزامی برای مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای شنا باید مطابق جدول زیر باشد.

 

 

gdfdgdff