تاسیسات الکتریکی

تهیه نقشه و طراحی سیستم روشنایی نرمال

تهیه نقشه و طراحی سیستم روشنایی اضطراری

تهیه نقشه و طراحی سیستم برقرسانی نرمال (پریز برق)

تهیه نقشه و طراحی سیستم برقرسانی اضطراری (UPS)

تهیه نقشه و طراحی سیستم تلفن

تهیه نقشه و طراحی سیستم شبکه

تهیه نقشه و طراحی سیستم اعلام حریق

تهیه نقشه و طراحی سیستم دوربین مداربسته (CCTV)

تهیه نقشه و طراحی سیستم صوت و پیجینگ

تهیه نقشه و طراحی سیستم دسترسی به اینترنت (Access Point)

تهیه نقشه و طراحی سیستم ارتینگ

تهیه نقشه و پلان سینی کابل

تهیه نقشه و برقرسانی به تجهیزات مکانیک

تهیه نقشه و طراحی تابلوهای برق و اتاق برق